Публикации - отзиви или анализи за цялостното творчество на П.Стайнов или негови аспекти и за личността на композитора. Здравейте, Анонимен
< списък с подкатегории   |   заглавие, издание, автор    година  
< предишна | 1 | следваща >
заглавие, издание, автор, дата кратка анотация и/или извадка оригинал на документа ксероксово копие забележка
B02_29_001_00 | преглед | заявка
ШИДАК, Ярослав.
Представители на българското оркестрово творчество [Препечатка на статия, публикувана в "Музичар", Загреб] /  Ярослав Шидак. // Музикален преглед, VІ, № 6,  30.03.1929 : с ил.
Портретна снимка на Петко Стайнов.
Статията съдържа отзив за творчеството на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B02_50_001_00 | преглед | заявка
КРЮКОВ, Н. Н.
Музикалното твърчество на нова България / Н. Н. Крюков. // Работнически дело, № 269, 26 септ. 1950.
Статията съдържа оценка Втората симфония на Петко Стайнов. Исторически музей "Искра", Казанлък Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
B02_67_001_00 | преглед | заявка
ЗЕНГИНОВ, Димитър.
Старейшина болгарской музьiки / Д. Зенгинов. // Музьiкальная жизнь, 1967, № 3,  с. 21.
Кратка статия за творчеството на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
B02_67_002_00 | преглед | заявка
ZENGINOV, Dimitar.
Petko Stainov / Dimitar Zenginov. // "Muzica" (Romania), ХVII, Nо 9, с. 44-45.
Румънски език.
Кратка статия за творчеството на Петко Стайнов. БАН - Централен научен архив Няма копие  
B02_70_001_00 | преглед | заявка
ВЕЛИКОЛЕПЕН АНСАМБЪЛ // Работническо дело, XLIV, 11.03.1970, бр. 70, б. а. Съобщение за отзиви в германския печат за концертите на СДФ в ГФР, вкл. за изпълнението на творби от П. Стайнов. БАН - Централен научен архив Фондация "Петко Груев Стайнов", София  
< предишна | 1 | следваща >